Verwerker van persoonsgegevens
De diensten, aangeboden op de website Geboortereis.nl zijn een initiatief van Praktijk Soestdijk, een zorgverlener gevestigd aan de Koninginnelaan 5 te Soest en praktijk houdend aan de Amsterdamsestraatweg 18 te Baarn, hierna verder te noemen ‘Geboortereis’. Geboortereis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eigenaar van verwerkte persoonsgegevens
De privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van (aangemelde en/of bestaande) cliënten, eventuele geboortepartners en personen die hun persoonsgegevens hebben gedeeld met Geboortereis in verband met een (toekomstige) interesse in haar zorgverlening of vrijblijvende informatie (zoals nieuwsbrieven). In deze privacyverklaring worden deze personen verder allen ‘Cliënt’ genoemd.

In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van cliënt verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om goede medisch zorg te kunnen bieden en voor het financieel afhandelen van de zorg. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn als de gezondheid van cliënt naar oordeel van Geboortereis ernstig gevaar loopt of als Geboortereis aan een wettelijke verplichting dient te voldoen (bijvoorbeeld het verplicht melden van zaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid). In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Geboortereis wettelijk verplicht om voorafgaand aan het aanbieden van verloskundige zorg, schriftelijke toestemming te vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Zonder toestemming van cliënt kan Geboortereis niet overgaan tot het aanbieden van verloskundige zorg. Middels het akkoord van cliënt op de zorgovereenkomst van Geboortereis, verklaart zij/hen ook akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Contactgegevens Geboortereis
– Website: www.geboortereis.nl
– Vestigingsplaats: Koninginnelaan 5, 3762 DA Soest (Nederland)
– Telefoonnummer: 06-14373061
– Functionaris Gegevensbescherming: Kristel Winters (bereikbaar via kristel@geboortereis.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Geboortereis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam;
– geslacht;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– e-mailadres.
– telefoonnummer;
– burgerservicenummer (BSN);
– verzekeringsnummer;
– vorm van zorg die is verleend;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en tijden (telefonische) consulten;
– bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geboortereis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van gegevensverwerking
De doelen en de grondslag op basis waarvan Geboortereis je persoonsgegevens verwerkt zijn:
– het afhandelen van jouw betaling;
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– je te informeren over wijzigingen van actieve aan jou verstrekte diensten en producten;
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (enkel na expliciete goedkeuring door jou).

Geautomatiseerde besluitvorming
Geboortereis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou als eigenaar van die gegevens.

Hoe lang en met welk doel we je persoonsgegevens bewaren
Geboortereis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar (vanaf het laatste consult), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou of je kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener. Als wij gegevens of informatie over jou willen opvragen bij (voormalige) praktijken of zorgverleners, dan vragen wij jou hier uitdrukkelijk toestemming voor, en vul je daar een apart toestemmingsformulier voor in.
– Indien je jezelf actief hebt opgegeven voor de ontvangst van een email-nieuwsbrief (door middel van een actieve aanmelding) dan slaan we je email adres voor een onbeperkte termijn op of tot het moment van afmelding. Bij afmelding op een nieuwsbrief houden wij een maximale verwerkingstijd van 2 weken aan.
– E-mail correspondentie wordt in verband met latere contacten gearchiveerd in een daartoe aangewende, beveiligde clouddienst en op geen enkele wijze verwerkt of geanalyseerd. De genoemde correspondentie wordt enkel geraadpleegd indien wij op een later moment opnieuw door jou worden benaderd met vragen over reeds afgenomen of af te nemen diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Geboortereis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de primaire uitvoering van de zorgovereenkomst met cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer specifiek gaat het hier om de volgende zaken:

Zorgverleners
Het delen van gegevens met andere zorgverleners die belast zijn met de begeleiding van de zwangerschap van cliënt (zoals gynaecoloog, kinderarts, huisarts, kraamzorg etc.). Wij informeren je huisarts over jouw zwangerschap. Dit is bijvoorbeeld belangrijk i.v.m. bestaand of toekomstig medicijngebruik. Gegevens die relevant zijn voor de begeleiding van je zwangerschap worden uitgewisseld. Je huisarts ontvangt ook een bericht als je bevallen bent.

Zorgverzekeraars
Het uitwisselen van de persoongegevens van cliënt met haar/hun zorgverzekeraar voor het declareren van verleende zorg.

Perined en Peridos
Door ondertekening van deze zorgovereenkomst geef je Geboortereis toestemming om anonieme informatie te verstrekken aan de instanties Perined en Peridos.

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. Beroepsorganisaties zoals KNOV, LHV, NVOG, NVK en NVVP werken hierin samen. Perined houdt zich bezig met audit en registratie binnen de geboortezorg als basis voor onderzoek en het leveren van een bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Danacentrum houdt gegevens bij voor deze registratie, denk aan de plaats van de bevalling, de zwangerschapsduur bij bevalling en het geboortegewicht van het kind. Gegevens worden anoniem verwerkt, zwangeren en pasgeborenen zijn dus niet als persoon te herleiden. Perined is verantwoordelijk dat de gegevens uitsluitend voor de genoemde doelen gebruik worden en optimaal beveiligd zijn. Zie ook www.perined.nl

Peridos is een systeem waarin gegevens van prenatale screening worden vastgelegd voor zorgverleners die voorlichting en counseling geven over prenatale screening of die de prenatale screening uitvoeren. Het gaat om de NIPT, de ETSEO en de SEO. Doel is het waarborgen van kwaliteit van de screening en gebruiken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Het systeem voldoet aan strenge eisen in het kader van privacy van medische gegevens. De gegevens worden bijna uitsluitend anoniem gebruikt. Het is mogelijk om na afloop van de screening de gegevens uit Peridos te laten verwijderen. Zie ook www.peridos.nl

Geboortekaartjes
Na de geboorte vindt Geboortereis het leuk om een geboortekaartje te ontvangen. Op een geboortekaartje staan persoonsgegevens. Als je het niet fijn vindt dat jullie kaartje in de hal van de praktijk komt te hangen, verzoeken we je dit aan te geven op/bij het kaartje. We bewaren geboortekaartjes maximaal 1 jaar en zullen ze daarna vernietigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Geboortereis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de cliënt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van cliënt. De cookies die Geboortereis gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van haar cliënten. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van cliënten. Ook kan Geboortereis hiermee haar website optimaliseren. Cliënt kan zich afmelden voor cookies door haar/hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast cliënt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Cliënt heeft het recht om haar/hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft cliënt het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/hun persoonsgegevens door Geboortereis en heeft cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat cliënt bij Geboortereis een verzoek kan indienen om haar/hun persoonsgegevens waarover Geboortereis beschikt in een computerbestand naar cliënt of een ander, door cliënt genoemde organisatie, te sturen.

Cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van haar/hun persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar kristel@geboortereis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door cliënt is gedaan, vraagt Geboortereis aan cliënt om een kopie van haar/hun identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Cliënt wordt hierbij geadviseerd om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken middel een zwarte balk. Dit ter bescherming van de privacy van de cliënt. Geboortereis reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek van cliënt.

Geboortereis wil cliënt er tevens op wijzen dat zij/hen de mogelijkheid heeft/hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Geboortereis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij maakt zij gebruik van beveiligde servers in eigen beheer en/of professionele clouddiensten van onder andere Microsoft. Als cliënt het idee heeft dat haar/hun persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoekt Geboortrreis cliënt zo spoedig mogelijk contact op te nemen via kristel@geboortereis.nl